กรมโรงงานแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา ประจำปี 2560 ความเป็นมาของโครงการ

จากปัญหาการลักลอบทิ้งกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาที่เกิดแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา สืบเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น โรงงานผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator: WG) อาจไม่มีความรู้ความเข้าใจหรือไม่สนใจแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาเท่าที่ควร ทำให้ไม่ส่งของเสียกำจัด หรือบำบัดตามที่ได้รับอนุญาต หรือไม่แจ้งการขนส่ง ขณะที่ผู้รับบำบัดหรือกำจัดกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา (Waste Processor: WP) รวมถึงผู้ประกอบการขนส่ง (Waste Transporter: WT) ก็ไม่แจ้งการรับของเสีย และไม่มีการจัดการของเสียอย่างถูกต้อง หรือของเสียไปไม่ถึงผู้รับกำจัดปลายทาง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบ ทิ้งกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่ตามมาอีกมากมาย ทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อระบแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาิเวศ ผลกระทบ ต่อสุขภาพ และผลกระทบต่อชุมชน เป็นต้น

กระทรวงแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาจึงได้จัดทำแผนการจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยมีเป้าหมายผลักดันให้โรงงานก่อให้เกิดกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบการกำจัดเพิ่มแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา ซึ่งแผนฯ นี้ มีความสอดคล้องกับ Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมอบหมายให้ กระทรวงแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาดำเนินการตามมาตรการจัดการขยะมูลฝอยโดยให้เข้มงวดกับโรงงานที่ก่อกำเนิดของเสียอันตรายและโรงงานที่รับกำจัด ของเสียอันตราย และดำเนินการทางแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลากับผู้ลักลอบทิ้งอย่างเด็ดขาด ภายใต้แนวคิดการปรับกระบวนการในการกำกับ ดูแลกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่างครบวงจร ให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทุกฝ่าย ซึ่งได้แก่ ผู้ก่อกำเนิดของเสีย ผู้ขนส่งของเสีย ผู้บำบัด/กำจัด/รีไซเคิลของเสีย รวมทั้งผู้กำกับดูแลของเสีย (Waste Regulator: WR) เพื่อให้กากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการอย่างถูกต้อง

เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของแผนฯ ดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมโรงงานแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา จึงต้องจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ติดตาม และให้คำปรึกษาแก่โรงงานจำพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งยังมิได้ดำเนินการจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาอย่างถูกต้องตามแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา และจำเป็นจะต้องดำเนินการต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) ทุกรอบ 5 ปี ซึ่งมีจำนวนทั้งหมดประมาณ 68,000 โรงงาน

ซึ่งการดำเนินงานของศูนย์ตามยุทธศาสตร์ของแผนฯ นี้ ในปีแรก จะมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 5 ปี สอดคล้องกับการต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่อยู่ในระบบทุกราย มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ได้รับผ่านการอบรม และ/หรือผู้ควบคุมด้านกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาที่สอบผ่านและได้รับการแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาทะเบียนจากกรมโรงงานแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาแล้ว ทำหน้าที่ ให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ประกอบการซึ่งจะต้องเข้ามายื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตของสำนักงานของกระทรวงแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาในต่างจังหวัด รวมทั้งของกรมโรงงานแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาในกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์
  • เพื่อเป็นศูนย์สำหรับให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเพื่อเกิดศักยภาพในการจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา โดยแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งเชี่ยวชาญด้านกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาและเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งสามารถจะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือโรงงานทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร
  • เพื่อเป็นศูนย์สนับสนุนการปฎิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้แอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลากับโรงงานที่ยังไม่เข้าระบบจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาอย่างถูกต้องตามแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา
กลุ่มเป้าหมายโครงการ

โรงงานจำพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ที่ยังไม่เข้าระบบจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาของกรมโรงงานแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา ที่ตั้งอยู่ใน/นอกนิคมแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา และในเขตประกอบการ ตามมาตรา 30 แห่ง พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 รวมทั้งโรงงานที่ต้องต่ออายุในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โดยให้ความสำคัญกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก จำนวนประมาณ 9,000 ราย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • ผลผลิต (Output) ผู้ประกอบโรงงานเข้าสู่ระบบการจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาอย่างถูกต้องเพิ่มแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก โรงงานที่ต้องต่ออายุใบประกอบกิจการโรงงาน หรือ โรงงานที่ต้องการเข้าสู่ระบบการจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาอย่างถูกต้อง จํานวน 9,000 ราย
  • ผลลัพธ์ (Outcome) โรงงานเป้าหมายเข้าสู่ระบบการจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา ลดปัญหาการลักลอบทิ้งกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา
แอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาโครงการ

การดำเนินโครงการ เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 จนถึงเดือนกันยายน 2562 โดยมีแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาดังนี้

แอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา ช่วงเวลา

1. การจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาตามกฏหมาย

เดือนมีนาคม 2562
2. การอบรมให้ความรู้แก่โรงงานแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาครอบคลุม 6 ภูมิภาค เดือนมีนาคม – กันยายน 2562
3. ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาแก่โรงงานอุตสากรรม เดือนมีนาคม – กันยายน 2562