กรมโรงงานแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา
ระบบโปรแกรม Smart Form เปิดให้บริการสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงาน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป หรือสามารถปรึกษาการใช้งานได้ทาง Line
กระทรวงแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาได้จัดทำแผนการจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) มีเป้าหมายผลักดันให้โรงงานผู้ก่อให้เกิดกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบการกำจัดเพิ่มแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของแผนฯ ดังกล่าวในปี พ.ศ. 2560 กรมโรงงานแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาจึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ติดตาม ให้คำปรึกษาโรงงานที่ขาดการจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาของกรมโรงงานแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา รวมทั้งโรงงานที่ต้องต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ครอบคลุม 6 ภูมิภาค ในพื้นที่ 77 จังหวัดของประเทศ

แอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาประชาสัมพันธ์

รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ด่วน ขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการโรงงานเข้าร่วมโครงการ 3Rs ประจำปี 2562 โดยโรงงานที่สมัครจะถูกพิจารณาเพื่อรับโล่รางวัลถึง 3 รางวัล ได้แก่ 3Rs Awards, Zero waste Achievement Awards และ 3Rs+ Awards อย่างไม่มีค่าใช้จ่าย
การจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ โดยจัดพิธีมอบรางวัล 3Rs และรางวัล Zero Waste Achievement Awards วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องบอลล์รูม โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร โดยมี นายรินทวัฒน์ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา เป็นประธานเปิดการสัมมนา
การสัมมนากลุ่มย่อย ปี 2561 จังหวัดอุบลราชธานี หัวข้อ “แนวทางการจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาและความจำเป็นในการเข้าระบบการจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลาตามแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา” โครงการช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากแอพW88|โปรโมชั่นเกมยิงปลา